Rozwój kancelarii, nowi wspólnicy i partnerzy

07.02.2017

Wzrastające znaczenie transakcji i inwestycji transgranicznych, umiędzynarodowienie stosunków handlowych zarówno w skali europejskiej, jak i ogólnoświatowej, zmiany technologiczne skutkujące głównie przeniesieniem działalności gospodarczej do tak zwanej cyberprzestrzeni stawiają przed firmami prawniczymi wyzwania, którym muszą sprostać, by skutecznie wspomagać klientów w 21 wieku.

Nasza kancelaria stara się sprostać tym wyzwaniom, między innymi promując programy kształcenia pozwalające naszym wspólnikom, partnerom i pozostałym prawnikom wykonywać zawód w płaszczyźnie międzynarodowej. Pomagamy uzyskiwać kwalifikacje zawodowe w innych krajach Unii Europejskiej, jak również kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu w systemie common law. Prawo anglosaskie ma dziś przemożny wpływ na kształtowanie praktyk, szczególnie w dziedzinach inwestycji transgranicznych, praktyki arbitrażowej, procesów. Konsekwencją rozwoju firmy we wskazanych wyżej dziedzinach jest powiększenie grona wspólników i partnerów. Wspólnicy i partnerzy, o których powiększyła się firma, są liderami w odniesieniu do naszych działań poza jurysdykcją polską oraz w dziedzinie innowacji technologicznych wpływających na zmiany w gospodarce światowej i sposobie funkcjonowania firm prawniczych.

Do grona wspólników dołączył adwokat Krzysztof Wojdyło, który stworzył w kancelarii praktykę nowych technologii. Dzięki jego zaangażowaniu kancelaria została m.in. współzałożycielem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji i partnerem w programie akceleracyjnym MITEF afiliowanym przy Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Wspólnikiem została również Anna Dąbrowska – radca prawny z praktyki transakcji i prawa korporacyjnego, która uzyskała ostatnio uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu; liczba prawników naszej kancelarii, którzy ukończyli program QLTS prowadzący do uzyskania tych uprawnień, stale rośnie). Mec. Dąbrowska na co dzień zajmuje się obsługą dużych i średnich transakcji oraz budowaniem relacji z kancelariami zagranicznymi.

Do grona wspólników dołączył też dr Szymon Kubiak, absolwent Uniwersytetu Harvarda, radca prawny, specjalista w dziedzinie prawa pracy w jego wymiarze międzynarodowym. Szymon Kubiak koordynuje działania firmy na rynkach międzynarodowych i jest odpowiedzialny za rozwój naszych kontaktów w różnych jurysdykcjach umożliwiający firmie skuteczne współdziałanie z naszymi zagranicznymi kolegami gwarantujące kompetentną pomoc naszym klientom poza granicami kraju.

Grono partnerów powiększyło się o adwokata Stanisława Drozda, który zdobył uprawnienia solicitora-advocate i służy pomocą naszym klientom w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych i sporach transgranicznych (adwokat Stanisław Drozd nie wykonuje zawodu w Anglii, lecz posiada gruntowną wiedzę umożliwiającą mu świadczenie kompetentnej pomocy prawnej we współpracy z kolegami działającymi w jurysdykcjach objętych systemem prawa common law).

Partnerem został również adwokat dr Marcin Lemkowski z praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych, łączący duży dorobek naukowy z doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw z zakresu prawa cywilnego. Doktor Lemkowski jest odpowiedzialny za utrzymywanie najwyższych standardów naszego doradztwa cywilistycznego.

Praktykę firmy w dziedzinie projektów inwestycyjnych w odniesieniu do nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych rozwijają nowi partnerzy, radcowie prawni Michał GlińskiMichał Wons.

Adwokat, Dominik Wałkowski został partnerem odpowiedzialnym za naszą praktykę ochrony środowiska w jego wymiarze krajowym i międzynarodowym. Adwokat Wałkowski ma unikatowe doświadczenie w dziedzinie prawa morza, a szczególnie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia działalności offshore.