Co nowego

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie dworca Łódź Fabryczna korzystny dla projektanta 14.02.2017

Sąd Okręgowy w Poznaniu nieprawomocnym wyrokiem ogłoszonym w dniu 2 lutego 2017 r. zasądził na rzecz projektantów dworca Łódź Fabryczna, francuskiej i włoskiej spółki z grupy będącej liderem w światowym rynku infrastruktury kolejowej i transportowej, solidarnie od konsorcjum wykonawców kwoty odpowiednio 16,01 mln oraz 3,35 mln zł. Kwoty te stanowią wynagrodzenie należne projektantom pomniejszone jedynie o 200 tys. zł kary umownej za zwłokę. Konsorcjum żądało zapłaty kar umownych w kwocie ponad 50 mln zł.

Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy współzałożycielami Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych 09.02.2017

3 lutego 2017 r. zostało utworzone Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkami założycielami Stowarzyszenia PZP są między innymi Mirella Lechna i Anna Prigan z naszej kancelarii.

Rozwój kancelarii, nowi wspólnicy i partnerzy 07.02.2017

Wzrastające znaczenie transakcji i inwestycji transgranicznych, umiędzynarodowienie stosunków handlowych zarówno w skali europejskiej, jak i ogólnoświatowej, zmiany technologiczne skutkujące głównie przeniesieniem działalności gospodarczej do tak zwanej cyberprzestrzeni stawiają przed firmami prawniczymi wyzwania, którym muszą sprostać, by skutecznie wspomagać klientów w 21 wieku.

Witamy na nowej stronie 06.02.2017

Oddajemy w Państwa ręce naszą nową stronę internetową.

O „Produkcie polskim” podczas warsztatów EFLA w Brukseli 01.02.2017

W dniu 1 lutego br. Europejskie Stowarzyszenie Prawa Żywnościowego (EFLA) zorganizowało warsztaty dotyczące wprowadzanych w wielu państwach UE krajowych wymogów w zakresie oznakowania środków spożywczych informacją o kraju pochodzenia (tzw. „COOL labelling”).

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną kancelarii 26.01.2017

Wyrokiem z 25 stycznia 2017 r. w sprawie IV CSK 205/16 Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, oceniając, że orzeczenie to było rażąco niesłuszne, i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.

Seminarium o produkcie polskim 26.01.2017

24 stycznia 2017 r. w siedzibie naszej kancelarii odbyło się seminarium „PRODUKT POLSKI – nowe regulacje i ich wpływ na oznakowanie i reklamę żywności”. Gościem specjalnym seminarium był pan Marek Niechciał, Prezes UOKiK.

Wkrótce wyrok w sprawie dworca Łódź Fabryczna 20.01.2017

Dworzec Łódź Fabryczna: 2 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosi wyrok w sprawie z powództwa projektanta dworca przeciwko generalnemu wykonawcy.

Skarga kasacyjna kancelarii przyjęta do rozpoznania 19.12.2016

Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną przygotowaną przez prawników kancelarii w sprawie dotyczącej planowanej inwestycji budowlanej o wartości 1,6 mld złotych.

Cyberbezpieczeństwo w sektorze medycznym 27.10.2016

Podczas 60. Kongresu Union Internationale des Avocats Joanna Krakowiak omówi kluczowe wyzwania związane z coraz częstszymi cyberatakami na systemy informatyczne przechowujące wrażliwe dane medyczne pacjentów.