Seminarium: Przyczyny sporów w dużych inwestycjach budowlanych

27.11.2017

5 grudnia w warszawskiej siedzibie kancelarii odbędzie się seminarium poświęcone sporom w inwestycjach budowlanych, na które zapraszają kancelaria Wardyński i Wspólnicy oraz firma Arcadis.

W trakcie spotkania zostaną omówione przyczyny powstawania takich sporów wskazane w  Arcadis Global Construction Disputes Report 2017. Prelegenci zwrócą szczególną uwagę na spory wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Omówią m.in. problemy związane ze szczegółowością, kompletnością, spójnością i aktualnością SIWZ, znaczenie pytań i odpowiedzi do SIWZ, konsekwencje zaskarżenia specyfikacji do KIO przez wykonawców oraz zakres i zasady związania podwykonawców SIWZ.

Szczegółowo omówione zostaną również roszczenia finansowe stron procesu budowlanego na różnych etapach inwestycji, wynikające m.in. z wykonywania prac bez formalnego podpisania umowy, złego przygotowania inwestycji, prac dodatkowych, nowych okoliczności faktycznych i prawnych, odmowy przystąpienia do odbioru, odbioru jednostronnego, wstrzymania prac, rozbieżności co do zakresu i wartości wykonanych prac oraz ujawnienia się wad. Prelegenci omówią też kwestie związane z ryzykiem podwójnej zapłaty oraz uruchomieniem gwarancji bankowej.

Prelegentami ze strony kancelarii Wardyński i Wspólnicy będą: Paweł Mazur, Mirella Lechna, dr Marcin Lemkowski, Maciej Zych.

Program wydarzenia >>>