Czasopismo naukowe: „Co do zasady. Studia i analizy prawne”

18.11.2019

Na liście naszych publikacji pojawiła się kolejna pozycja: czasopismo naukowe, w którym zamieszczamy fachowe prace poglądowe dotyczące stanowienia i stosowania prawa. Pierwszy numer naszego półrocznika dostępny jest już w wersji drukowanej. Wersja elektroniczna wkrótce.

Tytuł czasopisma nawiązuje do prowadzonego przez nas portalu Codozasady.pl, na którym od lat piszemy o niuansach prawa mających przełożenie na działalność gospodarczą. Portal zdobył sporą popularność, jednak internetowa forma nie zawsze pozwala na szczegółowe rozważania, a omawiane problemy czasem aż się proszą o bardziej specjalistyczne ujęcie.

– W ciągu 30 lat istnienia kancelarii zebraliśmy pokaźne doświadczenie i postanowiliśmy zacząć je utrwalać w taki sposób, żeby mogło służyć innym. W związku z naszą działalnością procesową chcemy też czynnie uczestniczyć w procesie powstawania orzecznictwa, a publikacja naukowa jest jedyną cywilizowaną formą polemiki z orzeczeniami sądowymi – mówi Tomasz Wardyński.

Łamy pisma są otwarte dla całego środowiska prawniczego. Zależy nam na pluralizmie specjalizacji i afiliacji autorów, tak by czasopismo stanowiło szerokie forum wymiany poglądów wzbogacających doktrynę prawa we wszystkich jej obszarach.

Do Rady Naukowej udało nam się pozyskać wybitne autorytety prawnicze. Zasiadają w niej  prof. Alexander Bělohlávek, prof. Elżbieta Chojna-Duch, prof. Lech Garlicki, prof. Tomasz Giaro, prof. Roman Hauser, prof. Carlos Flores Juberías, prof. Bertrand Mathieu, prof. Witold Modzelewski i prof. Fryderyk Zoll. Również liczne grono Recenzentów składa się z uznanych specjalistów w poszczególnych dziedzinach.

Osoby zainteresowane współtworzeniem naszego periodyku prosimy o kontakt na adres redakcja@wardynski.com.pl. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem egzemplarza również prosimy o kontakt.

 

W pierwszym numerze:

 1. dr Przemysław Szymczyk, Reforma w obrocie nieruchomościami rolnymi na tle kolejnej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 2. dr Wiktor Klimiuk, Opłata za użytkowanie wieczyste – między opłatą cywilnoprawną a podatkiem
 3. dr Radosław Wiśniewski, Pojęcie spadku wakującego i jego interpretacja we współczesnych postępowaniach sądowych i administracyjnych
 4. dr Marta Kozłowska, Jak wprowadzenie dobrych praktyk może skrócić czas postępowań arbitrażowych, ograniczyć ich koszty i zapewnić ochronę przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni
 5. Paulina Wojtkowska, Informatyzacja postępowania przed sądami administracyjnymi jako przejaw rozwoju społeczeństwa cyfrowego
 6. dr Dominik Wałkowski, Czy zmiany klimatu są szkodą w środowisku? Przyczynek do dyskusji o odpowiedzialności prawnej
 7. Andrzej Madała, 100 lat pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie polskim – ewolucja i stan obecny. Część 1 – od niepodległości do niepodległości (1918 – 1991)
 8. Harald Marschner, Opinia przyjaciela sądu („amicus curiae brief”) w różnych systemach prawnych, w tym w Polsce
 9. dr Paweł Selera, Jan Sarnowski, Anna Bartosiak, VAT w obrocie międzynarodowym 2020 – zmiany prawa unijnego i ich implementacja na gruncie prawa krajowego
 10. Marek Watrakiewicz, Zbieg praw pierwokupu nieruchomości. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2019 r., III CZP 6/19
 11. dr Maciej Kiełbowski, Naruszenie zasad ogólnych k.p.a. jako samodzielny zarzut skargi kasacyjnej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2019 r., II OSK 259/17
 12. Dlaczego „Co do zasady. Studia i analizy prawne”? Rozmowa z Tomaszem Wardyńskim