Regulamin płatnych wydarzeń organizowanych przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy

 1. Organizatorem wydarzeń jest Wardyński i Wspólnicy sp. k. (dalej: Organizator) z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000192239, posługująca się numerem NIP 526-01-07-832, REGON 011068222.
 2. Uczestnikiem wydarzenia jest osoba, która przeszła poprawny proces rejestracji i widnieje w systemie jako zarejestrowana (dalej. Uczestnik).
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie www wydarzenia. Rejestracja i wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
 4. Jeśli rejestracja przebiegła pomyślnie Uczestnik otrzyma na adres mailowy wskazany podczas procesu rejestracji wiadomość z informacją „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia” oraz danymi do dokonania przelewu.
 5. Płatność za wydarzenie, powinna wpłynąć na konto Organizatora ING Bank Śląski S.A.; 08 1050 1012 1000 0090 3127 8774 w ciągu 3 dni od daty rejestracji.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dnia od daty otrzymania zapłaty za wydarzenie i przesłana pocztą elektroniczną na adres email wskazany w formularzu rejestracji lub zostanie wysłana tradycyjną pocztą.
 7. Jeśli wystąpi błąd podczas rejestracji prosimy o kontakt z Organizatorem: warsaw@wardynski.com.pl
 8. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Prawo to przysługuje w szczególności, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekracza liczbę dostępnych miejsc.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania wydarzenia w uzasadnionych przypadkach, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do bezkosztowego wycofania zgłoszenia.
 10. Koszt udziału w wydarzeniu wraz z usługami zawartymi w cenie umieszczony jest przez Organizatora w treści informacji o danym wydarzeniu.
 11. W przypadkach określonych w punkcie 8 i 9, wszystkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w wydarzeniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do Uczestnika.
 12. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie poprzez wysłanie stosownej informacji na adres wskazany w opisie wydarzenia.. Informacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby, której udział ma zostać wycofany.
 13. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu na mniej niż 5 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, wpłacone wcześniej kwoty nie podlegają zwrotowi.
 14. Wszelkie informacje i materiały przekazane podczas Wydarzenia są chronione prawem autorskim, mają charakter wyłącznie informacyjny, a zawarte w nich treści nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu i rekomendacji dotyczących konkretnej sprawy.