Agnieszka Pachla

radca prawny

Skomplikowane spory gospodarcze

Agnieszka Pachla wspiera i reprezentuje klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi. Zajmuje się przede wszystkim postępowaniami z zakresu inwestycji budowlanych, dochodzeniem wierzytelności, sprawami odszkodowawczymi oraz egzekucją wierzytelności. Ma doświadczenie również w skomplikowanych sporach dotyczących gwarancji bankowych oraz postępowaniach sądowych opartych na FIDIC.

Jest asystentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej projekt badawczy dotyczący roszczenia o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną względem wierzyciela w postępowaniu z elementem transgranicznym znalazł się na pierwszym miejscu na liście rankingowej konkursu PRELUDIUM organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (ukończone z wyróżnieniem)

Rozprawa doktorska z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego przygotowana na Uniwersytecie Jagiellońskim

Szkoła prawa francuskiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie

Studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Certyfikowany międzynarodowy kurs mediatora organizowany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński oraz INADR (InterNational Academy of Dispute Resolution)

Akademia Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński

Akademia Arbitrażu, Europejskie Centrum Arbitrażu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym w Polsce — zarys aktualnej problematyki, SPPAiE, 28, 2019