Dawid Sierżant

radca prawny

Spory o własność intelektualną i czyny nieuczciwej konkurencji, umowy IP/IT

Dawid Sierżant

Dawid Sierżant reprezentuje klientów w sporach sądowych dotyczących:

  • naruszeń znaków towarowych, wzorów, patentów, praw do odmian roślin i innych praw własności przemysłowej
  • naruszeń praw autorskich, w tym do programów komputerowych i projektów architektonicznych
  • czynów nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczących ochrony know-how
  • ochrony dóbr osobistych.

Ma duże doświadczenie w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz przed sądami administracyjnymi, w szczególności w sprawach spornych dotyczących ważności praw wyłącznych.

Zajmuje się przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących transferu / licencjonowania praw wyłącznych oraz umów wdrożeniowych w sektorze IT. Doradza w kwestiach regulacyjnych dotyczących e-commerce i prawa nowych technologii.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2011)

Studia podyplomowe z prawa nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2020)

Licencjat z kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2007)

Doświadczenie zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach zajmujących się prawem własności intelektualnej: LDS Łazewski Depo i Wspólnicy oraz Domański Zakrzewski Palinka (DZP).

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Polska Izba Rzeczników Patentowych

International Trademark Association (INTA)

MARQUES