Katarzyna Szczudlik

adwokat

Nowe technologie, ochrona danych osobowych (w tym RODO)

Katarzyna Szczudlik

Katarzyna Szczudlik zajmuje się przede wszystkim cywilistycznymi aspektami sztucznej inteligencji, regulacjami dotyczącymi blockchaina, fintechu, telekomunikacji i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Doradza zarówno startupom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii, w tym także w zakresie zgodności prowadzonej działalności z RODO.

Jest autorką publikacji dotyczących między innymi robotyki, ale także arbitrażu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Występowała na polskich i międzynarodowych konferencjach dotyczących tych zagadnień.  Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu odpowiedzialności sztucznej inteligencji za naruszenia prawa autorskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2012)

Uniwersytet w Tilburgu (2013)

Uniwersytet Genewski (2014)

Przed dołączeniem do kancelarii Wardyński i Wspólnicy pracowała w jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych.

Izba Adwokacka w Warszawie

„Effective Management of Mass Claims Arbitration – What Could Be Learnt from International Tribunals?”, International Challenges in Investment Arbitration, Routledge 2019

Brak środków na prowadzenie postępowania przed sądem polubownym a niewykonalność (bezskuteczność) i utrata mocy zapisu na sąd polubowny”, Studia Prawa Prywatnego, Zeszyt 1/2016

„Sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego”, Przegląd Prawa Handlowego Nr 1/2016

Wykonanie wyroków arbitrażowych wydanych przez ICSID w czasie postępowania o uchylenie takiego wyroku,  ADR. Arbitraż i mediacja 2015/Nr 2