Maciej Kiełbowski

adwokat

Doradza i reprezentuje w sprawach administracyjnych i sądowych

Maciej Kiełbowski

Dr Maciej Kiełbowski doradza klientom w sprawach administracyjnych i reprezentuje ich w postępowaniach prowadzonych przed sądami administracyjnymi. Na bieżąco doradza w postępowaniach związanych z dużymi inwestycjami budowlanymi i infrastrukturalnymi oraz z rynkiem kolejowym.

Reprezentuje też klientów przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach prowadzenia sporu, w tym na etapie występowania o zabezpieczenie i egzekucji należności. Przygotowuje także skargi konstytucyjne w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pracował przy kilkudziesięciu sprawach sądowych związanych z inwestycjami w sektorze energii odnawialnej, prawami do gruntów pod inwestycje czy nieuczciwą konkurencją. Brał udział m.in. w postępowaniach sądowych związanych z transgraniczną upadłością na podstawie rozporządzenia WE 1346/2000, w sporach dotyczących budowy infrastruktury EURO 2012, w sprawach dotyczących uznawania wyroków polskich i zagranicznych sądów arbitrażowych i w procesach odszkodowawczych. W szeregu spraw reprezentuje też klientów z sektora bankowego.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2009 r.

Absolwent administracji (licencjat) i prawa (magisterium) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na tym samym wydziale obronił rozprawę doktorską pt. „Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego”.

Wielkopolska Izba Adwokacka

„Oczywista sprzeczność przepisu z Konstytucją jako podstawa do uchylenia decyzji nakładającej karę pieniężną. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2019 r., II OSK 555/17”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 2

„Informacja publiczna – konieczna, nawet gdy niewygodna”, Rocznik 2020

„Naruszenie zasad ogólnych k.p.a. jako samodzielny zarzut skargi kasacyjnej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2019 r., II OSK 259/17”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2019, nr 1

„Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy powszechne i administracyjne” (współautor), Rocznik 2019

„Spory dotyczące konkursów i dotacji – procesowe pole minowe” (współautor), Rocznik 2019

„Czy w urzędach będzie szybciej i sprawniej?”, Rocznik 2018

„Trzeba – i można – domagać się rozstrzygnięcia swojej sprawy” (współautor), Rocznik 2017

R. Hauser, W. Sawczyn, J. Szuma (red.), „Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD” (współautor), C.H. Beck, wyd. I 2014, wyd. II 2016

P. Szustakiewicz (red.), „Dostęp do informacji publicznej” (współautor), C.H. Beck, wyd. I 2014,  wyd. II 2016

Glosa do wyroku NSA z 26 kwietnia 2016 r., I OSK 3095/15, Palestra 11/2016

„Odmowa zastosowania przepisu ustawy przejawem prawotwórczej działalności sądów administracyjnych” [w:] T. Bąkowski, J.P. Tarno (red.), „Prawotwórstwo sądów administracyjnych”, WoltersKluwer Polska 2015

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 18 grudnia 2013 r., I OPS 13/13, Palestra 7-8/2014

„Zarzut naruszenia przepisów konstytucyjnych i odmowa zastosowania przepisu przez sąd administracyjny w sprawach gospodarczych”, Radca Prawny 3/2014

„Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sąd administracyjny w sprawach gospodarczych” [w:] A. Kisielewicz, J.P. Tarno (red.), „Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych”, WoltersKluwer Polska 2013

M. Kiełbowski [w:] W. Piątek (red.), Przegląd orzecznictwa – prawo administracyjne, Forum Prawnicze 5/2013 [opracowanie uchwały siedmiu sędziów NSA z 3 września 2013 r., I OPS 2/13]

M. Kiełbowski [w:] W. Piątek (red.), Przegląd orzecznictwa – prawo administracyjne, Forum Prawnicze 3/2013 [opracowanie uchwały siedmiu sędziów NSA z 25 marca 2013 r., II GPS 1/13]

„Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji RP przez sąd administracyjny w sprawach gospodarczych”, Radca Prawny 3/2013

„Wnoszenie pism sądowych drogą elektroniczną”, Kadra Kierownicza w Administracji 12/2012

„Sobota a problemy w obliczaniu terminów”, Kadra Kierownicza w Administracji 11/2012

„Upoważnienie do wydawania decyzji”, Kadra Kierownicza w Administracji 8/2012

„Metryka nie we wszystkich sprawach”, Kadra Kierownicza w Administracji 7/2012

„Przesłanki wydania decyzji uchylającej”, Kadra Kierownicza w Administracji 4/2012

„Organ nie zawsze wniesie skargę”, Kadra Kierownicza w Administracji 2/2012

„Prawne skutki wniesienia e-podania”, Kadra Kierownicza w Administracji 12/2011

Zarzuty wobec uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (glosa do uchwały siedmiu sędziów NSA z 15 lutego 2010 r., II FPS 8/09), Przegląd Podatkowy 11/2011

„Gdy termin przypada na sobotę”, Kadra Kierownicza w Administracji 11/2011

„Wyrok sądowy jako informacja publiczna”, Monitor Prawniczy 24/2010

„Zwrot nienależnie pobranej akcyzy” (glosa do uchwały siedmiu sędziów NSA z 13 lipca 2009 r., I FPS 4/09), Przegląd Podatkowy 5/2010

 

Zmiany w postępowaniu cywilnym Opracowania 6 sierpnia br. opublikowana została gruntowna nowelizacja procedury cywilnej. Ustawa częściowo weszła w życie już w  sierpniu, w większości jednak nowe przepisy są stosowane od 7 listopada. Co już można powiedzieć o nowych przepisach, czego się spodziewać, a czego obawiać? Zmiany w postępowaniu cywilnym Raport Rzeczpospolitej: Inwestycje mieszkaniowe na nowych zasadach Opracowania Dr Maciej Kiełbowski i Maciej Zych omawiają wady i zalety specustawy mieszkaniowej (lex deweloper). Obecnie nie wywiera ona zauważalnego wpływu na rynek mieszkaniowy w Polsce ani na perspektywy jego rozwoju. Czy przyczyną są wymogi, które trzeba spełnić, żeby złożyć wniosek w jej trybie? Czy raczej rygorystyczne standardy urbanistyczne wprowadzone przez większość dużych polskich miast? Czy […] Raport Rzeczpospolitej: Inwestycje mieszkaniowe na nowych zasadach Spory Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom pierwszy poświęcamy sporom. Spory Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Opracowania 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, która bardzo istotnie zmieniła kształt szeregu elementów prowadzonych postępowań administracyjnych, a tym samym ma znaczenie dla szerokiego kręgu przedsiębiorców i obywateli. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Oceny oddziaływania na środowisko po nowemu Opracowania Kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych, wyższe wymagania dotyczące autorów i treści raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz rozszerzony krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku – to tylko niektóre zmiany przewidziane nowelizacją, która wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. Oceny oddziaływania na środowisko po nowemu Pozwy zbiorowe Opracowania W jakiej sprawie można złożyć pozew zbiorowy, kto może go podpisać i jak to wygląda z punktu widzenia pozwanego, wyjaśniają prawnicy zajmujący się prowadzeniem sporów. Pozwy zbiorowe Zabezpieczenie należności handlowych Opracowania Poręczenie, weksel, a może zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy? Prawnicy kancelarii omawiają różne metody zabezpieczenia należności handlowych. Zabezpieczenie należności handlowych Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki