Magdalena Niziołek

radca prawny

Administracja publiczna i samorząd terytorialny, a także odszkodowania za błędne decyzje władzy publicznej

Magdalena Niziołek

Dr Magdalena Niziołek zajmuje się sprawami z zakresu prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, procedur administracyjnych, procedur sądowoadministracyjnych i prawa samorządu terytorialnego oraz postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przed organami administracji i sądami administracyjnymi prowadziła postępowania dotyczące m.in.: licencji z zakresu prawa sportowego, decyzji z zakresu inwestycji infrastrukturalnych (drogowych i kolejowych), decyzji z zakresu prawa farmaceutycznego, w tym pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, decyzji dotyczących produktów żywnościowych, decyzji z zakresu prawa architektoniczno-budowlanego, w tym decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, zgód ministra Skarbu Państwa na zbycie nieruchomości portowej, decyzji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, decyzji z zakresu ochrony środowiska, decyzji z zakresu rybołówstwa oraz decyzji wydawanych na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy i dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy współpracuje od 2006 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1992-2006 była członkiem orzekającym w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

 

„Uchwały niewładcze organów jednostek samorządu terytorialnego”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 1

„Czy dzielnice m.st. Warszawy to quasi-gminy? Uwagi na tle statusu jednostek pomocniczych m.st. Warszawy” [w:] „Misja publiczna, wspólnota, państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy”, T. I, Wrocław 2016

„Prawo do rzetelnego postępowania administracyjnego jako element prawa do dobrej administracji” [w:] „Dziesięć lat doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne T. II”, pr. zb. pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014

D. Sześciło, A. Mednis, M. Niziołek, J. Jakubek-Lalik, „Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji”, Warszawa 2014

„Wykonywanie prawa do informacji publicznej przez media”, Studia Medioznawcze nr 4/2014

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 sierpnia 2011 r. (I OSK 1383/10), Samorząd Terytorialny 5/2012

M. Kulesza, M. Niziołek, „Etyka służby publicznej”, Warszawa 2010

„Struktura i zasady sporządzania opinii prawnych”, Edukacja Prawnicza 12/2009

„Ustrój aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy”, Warszawa 2008

M. Niziołek, S. Famirska, „Hybrydowy charakter postępowania w sprawach ochrony konkurencji a ostateczność i wykonalność decyzji Prezesa UOKiK”, Przegląd Prawa Handlowego 4/2008

„Kryteria kwalifikacyjne kontraktu administracyjnego we francuskiej nauce prawa administracyjnego”, Studia Iuridica XXXII/1996

„Przyczynek do zagadnienia kontroli gestii administracyjnej”, Państwo i Prawo 10-11/1995

„Ustrój Paryża”, Samorząd Terytorialny 6/1994

Kazus z zakresu prawa administracyjnego – nabycie użytkowania wieczystego, Edukacja Prawnicza 3/1994

Kazus z zakresu prawa administracyjnego – uchylenie (zmiana) decyzji ostatecznych w trybie art. 155 k.p.a., Edukacja Prawnicza 2/1994

Kazus z zakresu prawa administracyjnego – stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej, Edukacja Prawnicza 1/1994

„Ustrój aglomeracji miejskich”, Samorząd Terytorialny 9/1993

„O publicznym prawie podmiotowym”, Samorząd Terytorialny 1-2/1992

Postępowania reprywatyzacyjne Książki Publikacja przedstawia prawdziwe historie i problemy, z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. Autorzy opisują rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej 25-letniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych. Publikacja omawia przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia. W opracowaniu można […] Postępowania reprywatyzacyjne Reprywatyzacja Opracowania Mała ustawa reprywatyzacyjna, zmiana trendów w orzecznictwie, roszczenia odszkodowawcze – w reprywatyzacji sporo się ostatnio dzieje. Zachęcamy do lektury publikacji przygotowanej przez praktykę reprywatyzacyjną naszej kancelarii. Reprywatyzacja Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce Opracowania Nadal można odzyskać w naturze nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa po II wojnie światowej. W niektórych przypadkach możliwe jest natomiast uzyskanie odszkodowania – piszą prawnicy z Zespołu Reprywatyzacji. Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych Książki Publikacja „Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa – wyzwania współczesności” zawiera opracowane wystąpienia wygłoszone na konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Warszawie 14-15 listopada 2008 r. pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatur (International Bar Association), Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych oraz […] Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych