Marcin Kulesza

prawnik

Prawo ochrony konkurencji, postępowania przed UOKiK; compliance i szkolenia antymonopolowe

Marcin Kulesza

Marcin Kulesza zajmuje się prawem ochrony konkurencji i prawem gospodarczym. Doradza klientom oraz prowadzi szkolenia w zakresie zgodności strategii i relacji z konkurentami z prawem ochrony konkurencji.

Ocenia umowy handlowe pod względem ich zgodności z prawem konkurencji. Uczestniczy w projektach fuzji i przejęć oraz obsłudze klientów w związku z postępowaniami przed Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 r.

Doktorant na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu SWPS

Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2012)

Dyplom International Legal English Certificate (ILEC) potwierdzający znajomość prawniczego języka angielskiego na poziomie C1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy (2009)

International Practice Diploma of the International Bar Association and the College of Laws of England and Wales z zakresu międzynarodowego prawa ochrony konkurencji (2008)

Podyplomowe Studium Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2000)

Kurs prawa europejskiego w King’s College, University of London (1999)

W latach 2001-2004 pracował w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, gdzie zajmował się również doradztwem z zakresu prawa pracy oraz prawa handlowego i rejestrów sądowych.

„Sygnalista w UOKiK – jak to działa i co z tym zrobić?”, Rocznik 2018

„Glosa do wyroku z 6.11.2012 r., C-199/11, Europese Gemeenschap v. Otis NV i inni (dochodzenie przez UE roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji)”, Państwo i Prawo 5/2015

Leniency – the Polish Programme and the ‘Semi-formal’ Harmonisation in the EU by the European Competition Network”, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2015, nr 8(11)

Zakres podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

Współautor rozdziału dot. prawa polskiego [w:] J. Buhart (red.) „Leniency Regimes”, Sweet&Maxwell/Thomson Reuters, Londyn 2012

I. Kokkoris (red.), „Competition cases from the European Union” – współautor rozdziału dot. Polski pod red. A. Boleckiego i D. Hansberry-Bieguńskiej, Sweet and Maxwell, Londyn (wyd. I 2008, wyd. II 2010)

„Current Developments in Member States: Poland”, European Competition Journal, 2008-2012 współaut., autor w 2013)

Przeglądy polskiego prawa ochrony konkurencji w kolejnych edycjach roczników „Getting the Deal Through” (Law Business Research, Londyn):

  • Cartel Regulation (2008-2011)
  • Merger Control (2005-2011)
  • Vertical Agreements (2008-2011)
  • Dominance (2009 -2011)