Marcin Lemkowski

adwokat, wspólnik

Doradztwo w trudnych sprawach z zakresu prawa cywilnego

Marcin Lemkowski

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski prowadzi trudne, skomplikowane i często długotrwałe postępowania sądowe i arbitrażowe, głównie z zakresu prawa cywilnego.

Doradza zarówno osobom fizycznym, jak i korporacjom w sporach związanych z umowami, obrotem nieruchomościami, inwestycjami w energetyce odnawialnej czy zabezpieczeniem wierzytelności. Prowadzi procesy o odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. niewykonaniem umowy, czynem niedozwolonym, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wydaniem przez sąd niezgodnego z prawem wyroku. Reprezentuje klientów także w sprawach dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych, przede wszystkim kolejowych i drogowych.

Autor i współautor kilkudziesięciu skarg kasacyjnych rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, często w sprawach bardzo trudnych czy precedensowych.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy jest związany od 2008 r.

Ukończył prawo (2002) oraz Studium Zarządzania i Marketingu (2004) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na tejże uczelni w 2007 r. obronił pracę doktorską.

Od 2007 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami.

Wielkopolska Izba Adwokacka

The Legal 500 EMEA 2021, rozwiązywanie sporów

The Legal 500 EMEA 2019, rozwiązywanie sporów

„Rażąca strata jako przesłanka zastosowania klauzul rebus sic stantibus”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 2

„Świadczenie antycypacyjne”, C.H. Beck, Warszawa 2016

Komentarz do artykułów 358-360 oraz 481-486 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016

„Uprawnienie dzierżawcy do zakupu nieruchomości rolnej w następstwie częściowego rozwiązania umowy dzierżawy”, Przegląd Prawa Rolnego 1/2016

„Zapowiedź niespełnienia świadczenia (protestatio) jako podstawa odstąpienia od umowy wzajemnej (art. 4921 KC)”, Monitor Prawniczy 1/2015

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 lutego 2012 r., Orzecznictwo Sądów Polskich 4/2013 [dot. żądania obniżenia ceny sprzedaży w oparciu o rękojmię przy dochodzeniu zawarcia umowy przyrzeczonej]

„Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art. 487-497 Kodeksu cywilnego”, LexisNexis, Warszawa 2012

„Miarkowanie kary umownej” [w:] „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki”, LexisNexis, Warszawa 2011

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1.12.2010 r. (I CSK 28/10), Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2011 [dot. kumulacji odsetek za opóźnienie i odsetek kapitałowych]

J. Grykiel. M. Lemkowski, „Czynności prawne. Art. 56-81 KC. Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa 2010

„O terminie na korzyść dłużnika” [w:] „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań” C.H. Beck, Warszawa 2010

„Znaczenie prawne ujawnienia praw osobistych i roszczeń w księdze wieczystej”, Rejent 7-8/2010

Glosa do wyroku SN z 19.4.2007 r. (I CSK 4/07), Monitor Prawniczy 3/2009 [dot. art. 358 k.c.]

„Wybrane aspekty zastrzegania i miarkowania kary umownej”, Monitor Prawniczy 5/2008

„Odsetki cywilnoprawne”, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2.01.2005 r., I ACa 869/04, Palestra 5-6/2007 [dot. kumulacji odsetek]

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.03.2004 r. (IV CK 172/03), Rejent 1/2006 [dot. podzielności świadczenia w umowie o roboty budowlane]

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.09.2005 r. (II CK 72/05), Monitor Prawniczy 22/2006 [dot. odstąpienia od umowy na podstawie art. 492 k.c.]

„W sprawie regresu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego” [w:] „Prawo wobec wyznań współczesności”, tom III, Poznań 2006

„Różnice w wykładni warunków ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych” [w:] „Prawo wobec wyznań współczesności”, tom II, Poznań 2005

Glosa do uchwały SN z 27.11.2003 r. (III CZP 80/03), Monitor Prawniczy 1/2005 [dot. odsetek z art. 212 § 3 k.c.]

Glosa do postanowienia SN z 14.07.2004 r. (IV CKN 495/03), Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2005 [dot. zażalenia w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności zagranicznego orzeczenia]

„Oprocentowanie jako świadczenie wzajemne”, Państwo i Prawo 1/2005

„W sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”, Przegląd Sądowy 4/2005

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24.04.2003 r. (I CKN 316/01), Orzecznictwo Sądów Polskich 7-8/2005 [dot. pojęcia wymagalności]

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.06.2004 r. (II KK 38/03), Państwo i Prawo 11/2005 [dot. przechowania].

„Pojęcie kradzieży w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC”, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1-2/2004

Glosa do wyroku SN z 8.01.2003 r. (II CKN 1097/00), Przegląd Prawa Handlowego 10/2004 [dot. lichwy]

„Zakres odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych w świetle orzecznictwa”, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja 1/2003

„Uprawnienia banku do pobierania opłat i prowizji w umowie rachunku bankowego” „Biuletyn Bankowy” 2/2003

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8.03.2002 r. (III CZP 8/02), Przegląd Prawa Handlowego 1/2003 [dot. konieczności udzielenia szczegółowego pełnomocnictwa przy zapisie na sąd polubowny]

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21.06.2001 r. (III CZP 21/01), Przegląd Sądowy 2/2003 [dot. tzw. hipoteki bankowej]

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.07.2002 r. (IV CKN 1219/00), Przegląd Prawa Handlowego 10/2003 [dot. odsetek od lokaty terminowej]

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.03.2002 r. (III CKN 548/00), Monitor Prawniczy 22/2003 [dot. odsetek za opóźnienie]

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 27.04.2001 r. (III CZP 5/01), Prawo i Medycyna nr 12 (vol. 4) 2002 [dot. regresu Kasy Chorych do sprawy wypadku komunikacyjnego]

„Materialna ochrona konsumenta”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3/2002

„Znaczenie definicji konsumenta dla umowy ubezpieczenia”, Wiadomości Ubezpieczeniowe 9-10/2002

Glosa do wyroku SN z 18.01.2001 r. (V CKN 1840/00), Monitor Prawniczy 15/2002 [dot. odsetek za opóźnienie]

Glosa do wyroku SN z 7.11.1997 r. (II CKN 424/97), Monitor Prawniczy 13/2001 oraz Edukacja Prawnicza 7/2002 [dot. statusu prawnego urządzeń z art. 49 k.c.]

Glosa do wyroku SN z 20.05.1997 r. (II CKN 172/97), Edukacja Prawnicza 9/2000 [dot. wykładni pojęcia dobrej wiary w art. 231 § 1 k.c.]

Zmiany w postępowaniu cywilnym Opracowania 6 sierpnia br. opublikowana została gruntowna nowelizacja procedury cywilnej. Ustawa częściowo weszła w życie już w  sierpniu, w większości jednak nowe przepisy są stosowane od 7 listopada. Co już można powiedzieć o nowych przepisach, czego się spodziewać, a czego obawiać? Zmiany w postępowaniu cywilnym Spory budowlane Opracowania Czy przepis wprowadzający gwarancyjną odpowiedzialność inwestora za długi wykonawcy wobec podwykonawców sprawił, że podwykonawcom jest łatwiej? Czemu służy w praktyce gwarancja zapłaty? (Bo niekoniecznie terminowej zapłacie wynagrodzenia). Jak odzyskać pieniądze wypłacone bezpośrednio podwykonawcom? Jaka jest specyfika rozliczeń z podwykonawcami zamówień publicznych? Jaka jest pozycja generalnego wykonawcy w świetle przepisów o odpowiedzialności solidarnej inwestora? Piszą prawnicy […] Spory budowlane Nowe Prawo zamówień publicznych – pierwsze wrażenia Opracowania Obowiązująca obecnie ustawa Prawo zamówień publicznych była już nowelizowana kilkadziesiąt razy. Kilka z tych nowelizacji było bardzo obszernych i o zasadniczym znaczeniu, ponieważ przy ich okazji implementowano do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne. Większość zmian polegała jednak na dostosowywaniu prawa do potrzeb zmieniającej się sytuacji prawnej i gospodarczej. W końcu Prawo zamówień publicznych stało się […] Nowe Prawo zamówień publicznych – pierwsze wrażenia Spory Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom pierwszy poświęcamy sporom. Spory Pozwy zbiorowe Opracowania W jakiej sprawie można złożyć pozew zbiorowy, kto może go podpisać i jak to wygląda z punktu widzenia pozwanego, wyjaśniają prawnicy zajmujący się prowadzeniem sporów. Pozwy zbiorowe Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki