Biuletyn prawa pracy, kwiecień - czerwiec 2012

Nowy wzór karty wypadku, zmiana rozporządzeń dotyczących chorób zawodowych i ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

Biuletyn prawa pracy
30/06/12