Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

Czyli jak uzyskać zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym, czy tylko dłużnik musi spłacać należność uszczuploną przestępstwem i czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który został skazany za przestępstwo.