Kontrola koncentracji, postępowania i doradztwo antymonopolowe

Świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Mamy bogate doświadczenie procesowe obejmujące reprezentację klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi.

Zobacz również Transakcje

Doradzamy klientom z wielu sektorów gospodarki: finansowego i bankowego, farmaceutycznego i chemicznego, budowlanego, elektronicznego, energetycznego, przemysłu ciężkiego, stalowego i hutniczego, mediów, nieruchomości, branży odzieżowej i sportowej, spożywczej, a także sektora technologii kosmicznych.

Jesteśmy członkiem Antitrust Alliance, koalicji niezależnych, wyspecjalizowanych firm prawniczych. We współpracy z nimi możemy świadczyć kompleksowe usługi w zakresie prawa ochrony konkurencji na poziomie ponadnarodowym, w wielu jurysdykcjach w Europie.

Przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotychczas uzyskaliśmy zgody Prezesa UOKiK na dokonanie ponad 200 koncentracji dotyczących rynku krajowego oraz rynków zagranicznych.

Reprezentujemy spółki w postępowaniach dotyczących porozumień horyzontalnych i wertykalnych. Analizujemy procedury stosowane przez przedsiębiorców i doradzamy, jak najskuteczniej uniknąć zachowań antykonkurencyjnych. Doradzamy też w zakresie ewentualnej współpracy z organami antymonopolowymi.

Reprezentujemy spółki, które zdecydowały się złożyć wniosek o odstąpienie od nałożenia kary lub jej złagodzenie. Przygotowujemy wnioski o odstąpienie od nałożenia kary lub jej złagodzenie, w tym wnioski skrócone i uproszczone.

Wskazujemy, jakie aspekty działalności gospodarczej klienta mogą się wiązać z ryzykiem naruszenia przepisów prawa konkurencji. Pomagamy ograniczyć ryzyko związane z osiągnięciem, posiadaniem lub nadużywaniem dominującej pozycji na rynku. Doradzamy też w kwestiach związanych z relacjami wertykalnymi (umowy i inne porozumienia handlowe pomiędzy producentami, dystrybutorami i odbiorcami) lub z udziałem w kartelach (nielegalne porozumienia z podmiotami konkurencyjnymi).

Sporządzamy projekty kontraktów, oceniamy pisemne umowy zawarte przez klientów i zapoznajemy ich ze standardami procedur i zasad, jakie należy stosować w stosunkach z podmiotami konkurencyjnymi, dostawcami, dystrybutorami i klientami. Prowadzimy wyspecjalizowane szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników dotyczące rozpoznawania i minimalizowania ryzyk związanych z nielegalnymi horyzontalnymi i wertykalnymi umowami handlowymi.

Oceniamy pozycję klienta na rynku i opracowujemy zasady, jakich powinien on przestrzegać, aby uniknąć ryzyka nadużycia pozycji dominującej. W przypadku postawienia zarzutów nadużycia pozycji dominującej reprezentujemy klientów w postępowaniach przed właściwymi organami antymonopolowymi w Polsce i Unii Europejskiej.

Reprezentujemy klientów w sprawach antymonopolowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym w Warszawie i Sądem Najwyższym. Doradzamy klientom i reprezentujemy ich w sprawach z powództw cywilnych dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji.

Pomagamy opracować i wdrożyć wewnątrzfirmowe programy zgodności z prawem konkurencji (compliance).Przeprowadzamy dostosowane do klienta i branży szkolenia wewnętrzne dotyczące kwestii praktycznych, takich jak zachowanie się w przypadku niezapowiedzianej kontroli (dawn raid) polskich lub europejskich organów antymonopolowych czy przestrzeganie właściwych zasad w relacjach z podmiotami konkurencyjnymi, klientami, dystrybutorami i dostawcami.

W sprawach dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorstw świadczymy usługi na rzecz zarówno instytucji rządowych, jak i przedsiębiorstw prywatnych. Obejmują one zgłoszenie pomocy publicznej do organów europejskich, jak również doradztwo i reprezentację przedsiębiorstw w przypadkach, gdy przyznana pomoc publiczna jest kwestionowana przez podmioty konkurencyjne lub organy administracji.

Przygotowujemy pozwy i wnioski o zabezpieczenie w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Oceniamy i sporządzamy umowy dotyczące wszystkich aspektów działalności gospodarczej związanych z uczciwą konkurencją, jak również pomagamy w przypadkach nieuczciwych praktyk rynkowych. Prowadzimy szkolenia z odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów.