Publikacje

Co kwartał wydajemy nasz biuletyn, zawierający informacje o zmianach w prawie oraz ciekawych orzeczeniach w zakresie prawa pracy.

Biuletyn prawa pracy, czerwiec – wrzesień 2019 Biuletyn prawa pracy Ułatwienia w dochodzeniu roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu, obowiązek zatrudniania pracownika do czasu zakończenia postępowania sądowego, płaca minimalna w 2020 r., „zerowy PIT dla młodych”, różnicowanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o staż pracy (wyrok SN), wydawanie zaświadczeń A1 (wyrok TSUE i stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) Biuletyn prawa pracy, czerwiec – wrzesień 2019 Biuletyn prawa pracy, styczeń – maj 2019 Biuletyn prawa pracy Kodeks pracy – nowa odsłona przepisów o mobbingu, zakazie dyskryminacji i świadectwach pracy. Dane osobowe w prawie pracy. Status obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po Brexicie.  Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w przypadku najlepiej zarabiających. Sąd Najwyższy: wiek i znajomości jako kryterium dyskryminacji. Trybunał Sprawiedliwości UE: obowiązek rejestrowania godzin pracy wszystkich pracowników. Biuletyn prawa pracy, styczeń – maj 2019 Biuletyn prawa pracy, październik 2018 – styczeń 2019 Biuletyn prawa pracy Zmiana ustawy o związkach zawodowych, zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej, pracownicze plany kapitałowe, obniżenie składek ZUS dla małych przedsiębiorców, zmiany w Kodeksie pracy w związku z zapewnieniem stosowania RODO, zabezpieczenie powództwa poprzez nakazanie zatrudniania pracownika. Biuletyn prawa pracy, październik 2018 – styczeń 2019 Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2018 Biuletyn prawa pracy Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa, elastyczne formy organizacji czasu pracy dla niektórych pracowników-rodziców, zmiana ustawy o związkach zawodowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2018 Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2018 Biuletyn prawa pracy Monitoring w miejscu pracy, obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych pracowników, pozyskiwanie informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, niższe składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dyrektywa o ochronie sygnalistów. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2018 Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2018 Biuletyn prawa pracy Akta osobowe w formie elektronicznej, bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia i skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Plus zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, pracownicze plany kapitałowe i pracownicze programy emerytalne. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2018 Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2017 Biuletyn prawa pracy Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, zniesienie limitu składek na ZUS, zakaz handlu w niedziele oraz projekt uregulowania statusu sygnalistów i obowiązek wprowadzenia procedur antykorupcyjnych. Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2017 Raport: ASPIRE Legal Committee Annual Report 2017 Opracowania Doroczny raport Komitetu Prawnego ASPIRE  jest poświęcony najważniejszym aspektom prawnym mającym znaczenie dla rozwoju sektora technologicznego i sektora usług biznesowych w Polsce. Obejmuje przekrojowe artykuły z zakresu prawa pracy, podatków, ochrony danych osobowych i pomocy publicznej. Katarzyna Żukowska, dr Szymon Kubiak i Jarosław Karlikowski piszą o najnowszych wyzwaniach w zatrudnieniu: weryfikacji kandydatów do pracy i […] Raport: ASPIRE Legal Committee Annual Report 2017 Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2017 Biuletyn prawa pracy Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, nowe wytyczne interpretacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, zasady badania niekaralności i żądanie od pracownika informacji o dodatkowym zatrudnieniu. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2017 Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2017 Biuletyn prawa pracy Zatrudnianie pracowników tymczasowych, wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym, sezonowa i krótkoterminowa praca cudzoziemców oraz prezydencki projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2017 Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2017 Biuletyn prawa pracy Wyższe wynagrodzenie minimalne, obniżenie wieku emerytalnego i zmiany w ochronie przedemerytalnej, dokumenty pracownicze w formie elektronicznej i pełniejsza ochrona roszczeń pracowniczych. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2017 Biuletyn prawa pracy, lipiec – grudzień 2016 Biuletyn prawa pracy 13 zł za godzinę pracy zleceniobiorcy, ułatwienia dla małych przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, planowany zakaz handlu w niedziele oraz związki zawodowe dla zleceniobiorców. Biuletyn prawa pracy, lipiec – grudzień 2016 Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2016 Biuletyn prawa pracy Delegowanie na terytorium Polski, nowe rodzaje zezwoleń na pracę, minimalne stawki godzinowe dla zleceniobiorców oraz dłuższe terminy na wniesienie powództwa przez pracownika. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2016 Biuletyn prawa pracy styczeń – marzec 2016 Biuletyn prawa pracy Między innymi o zmianach w urlopach związanych z rodzicielstwem, nowych przepisach o umowach o pracę na czas określony i zmianie ustawy o związkach zawodowych. Biuletyn prawa pracy styczeń – marzec 2016 Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2015 Biuletyn prawa pracy Nowe czynniki szkodliwe dla kobiet, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego i uregulowanie ryczałtów za nocleg w kabinie. Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2015 Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2015 Biuletyn prawa pracy Więcej uprawnień dla pracujących rodziców, nowe forum trójstronnej współpracy oraz ograniczenie pracy na czarno i bardziej rygorystyczne przepisy karne. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2015 Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2015 Biuletyn prawa pracy Wstępne badania lekarskie nie zawsze obowiązkowe. Umowę z ZUS w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek będzie można zawrzeć na korzystniejszych warunkach. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2015 Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2015 Biuletyn prawa pracy Zmiany w składkach na ubezpieczenie wypadkowe, zmiany w umowach na czas określony oraz zasiłek macierzyński dla bezrobotnych. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2015 Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2014 Biuletyn prawa pracy Nowe ułatwienia dla pracodawców, koniec druków L4 oraz więcej uprawnień dla pracujących rodziców. Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2014 Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2014 Biuletyn prawa pracy Minimalne wynagrodzenie w 2015 r., koniec restrykcji związanych z pracą w dzień wolny oraz szerszy katalog czynów penalizowanych na gruncie ustawy o związkach zawodowych. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2014 Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2014 Biuletyn prawa pracy Łatwiejsze korzystanie ze swobodnego przepływu pracowników, zmiany w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz upadłość wtórna jako przesłanka niewypłacalności pracodawcy. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2014 Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2014 Biuletyn prawa pracy Zmiany w czasie pracy, zmiana rangi niektórych przepisów, zmiany w umowach na czas określony plus praca w niedziele. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2014 Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2013 Biuletyn prawa pracy Nowa „ustawa antykryzysowa”, nowe zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i nowe druki dokumentów ubezpieczeniowych. Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2013 Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2013 Biuletyn prawa pracy Zmiany w zakresie czasu pracy, zmiany w przepisach regulujących pracę w niedziele i święta, zakaz wystawiania weksli pracowniczych oraz innych zabezpieczeń pracowniczych oraz obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2013 Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2013 Biuletyn prawa pracy Zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem, łagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego, nowa ustawa o cudzoziemcach i nowe zasady delegowania pracowników za granicę. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2013 Relacje pracodawców ze związkami zawodowymi Opracowania Prawnicy Zespołu Prawa Pracy piszą o relacjach pracodawców ze związkami zawodowymi, a w szczególności o wzajemnych uprawnieniach i obowiązkach, które są nieodłącznym elementem kształtowania tychże relacji. Relacje pracodawców ze związkami zawodowymi Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2013 Biuletyn prawa pracy Nowe zasady rozliczania podróży służbowych, zmiany przepisów dotyczących wzruszalności decyzji ZUS oraz zmiany w zakresie równego traktowania. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2013 Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2012 Biuletyn prawa pracy Zniesienie obowiązku składania zgłoszeń (oraz ich zmian) do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zmiany przepisów dotyczących czasu pracy oraz nowe zasady przeprowadzania obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2012 Wypadki przy pracy Opracowania Co robić, gdy na terenie zakładu pracy przydarzy się wypadek, kiedy wypadek taki będzie zaklasyfikowany jako wypadek przy pracy, jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca z tego tytułu i na co zwracać uwagę, zawierając ubezpieczenie OC, piszą prawnicy z Zespołu Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Wypadki przy pracy Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2012 Biuletyn prawa pracy Minimalne roczne wynagrodzenie za pracę dla cudzoziemca posiadającego wysokie kwalifikacje, zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także podleganie ubezpieczeniom społecznym przez członków zarządu. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2012 Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2012 Biuletyn prawa pracy Nowy wzór karty wypadku, zmiana rozporządzeń dotyczących chorób zawodowych i ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2012 Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2012 Biuletyn prawa pracy Nowe regulacje dotyczące pracowników – cudzoziemców posiadających wysokie kwalifikacje, wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia i senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2012 Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2011 Biuletyn prawa pracy Zmiana w treści świadectwa pracy, koniec obowiązywania ustawy antykryzysowej oraz dłuższe urlopy macierzyńskiej i ojcowskie. Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2011 Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2011 Biuletyn prawa pracy Zniesiony obowiązek zapewnienia palarni przez pracodawcę, nowe uprawnienia dla pracowników chronionych oraz więcej formalności dla cudzoziemców zamierzających podjąć pracę w Polsce. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2011 Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2011 Biuletyn prawa pracy Badanie trzeźwości pracownika na żądanie pracodawcy, nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i 10-letni termin przedawnienia nienależnie opłaconych składek do ZUS. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2011 Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2011 Biuletyn prawa pracy O zmianie zasad wydawania świadectw pracy oraz o wstępnych badaniach lekarskich w razie ponownego zatrudnienia. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2011