Sport

Nasze doświadczenia obejmują m.in.:

 • tworzenie struktur optymalizacyjnych ułatwiających funkcjonowanie podmiotom prawa sportowego,
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie kontraktów zawodniczych, menedżerskich, trenerskich, sponsorskich, współpracy, transferowych i innych,
 • przygotowywanie opinii prawnych dla klubów sportowych dotyczących przekształceń w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółki akcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań podatkowych,
 • bieżącą obsługę prawną klubów sportowych, w tym działających w formie fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługę prawną transferów,
 • doradztwo i obsługę sportowców indywidualnych oraz trenerów, szczególnie w przypadku niewywiązywania się klubów sportowych z postanowień zawartych umów,
 • reprezentowanie podmiotów prawa sportowego w postępowaniach sądowych cywilnych i gospodarczych oraz dochodzenie roszczeń wynikających z umów,
 • doradztwo w sprawach regulaminowych oraz dyscyplinarnych,
 • reprezentowanie związków sportowych w postępowaniach arbitrażowych i postępowaniach o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego oraz w postępowaniach ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego,
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sprawy,
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej,
 • doradztwo w zakresie optymalnych sposobów ochrony własności intelektualnej klubów sportowych oraz ochrony wizerunku sportowców.