Wybrane doświadczenia:

 • przygotowaliśmy umowy ramowe o dofinansowanie przewozów regionalnych przez samorząd województwa,
 • przeprowadziliśmy analizę prawną możliwości finansowania zakupu taboru dla metra oraz dla przewoźnika kolejowego,
 • reprezentowaliśmy przewoźników w sporach z pasażerami dotyczących odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty,
 • reprezentowaliśmy zarządcę i przewoźnika kolejowego przed organami administracji kolejowej w sprawach związanych z regulacją rynku kolejowego oraz dotyczących uruchomienia przewozów na prywatnej linii kolejowej,
 • doradzaliśmy w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu nadużycia pozycji rynkowej przez podmiot kontrolujący kluczowe elementy infrastruktury transportowej,
 • reprezentowaliśmy zarządcę infrastruktury kolejowej w szeregu spraw dotyczących normalizacji rachunkowości i uzyskania rekompensaty od Skarbu Państwa,
 • służyliśmy bieżącym doradztwem dotyczącym świadczenia usług przechowania oraz serwisowania statków powietrznych,
 • prowadziliśmy sprawy dotyczące dostępu do infrastruktury kolejowej na równych i niedyskryminujących zasadach (w szczególności w kontekście wykonywania przewozów towarowych),
 • reprezentowaliśmy klienta przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego w sprawie świadczenia przez pozawspólnotowego przewoźnika lotniczego usług w ramach tzw. mokrego leasingu,
 • przeprowadziliśmy analizę prawną możliwości współpracy pomiędzy spółką a jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania kolejowych projektów infrastrukturalnych ze środków unijnych w perspektywie czasowej 2007-2013,
 • służyliśmy doradztwem podatkowym i celnym w zakresie efektywnego nabycia samolotów,
 • doradzaliśmy w sprawie korekty finansowej w związku ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami w realizacji projektu budowy infrastruktury kolejowej ze środków pomocy publicznej,
 • reprezentowaliśmy jedną z największych spółek transportowych na rynku usług przewozów międzynarodowych w 25 precedensowych postępowaniach w sprawach z powództw kierowców o zapłatę ryczałtów za noclegi,
 • pomogliśmy skutecznie i terminowo przeprowadzić jedną z największych restrukturyzacji pracowniczych w Europie, obejmującą zwolnienie grupowe 6 000 pracowników,
 • prowadziliśmy wieloetapowe negocjacje pakietu socjalnego gwarantującego zatrudnienie (w negocjacjach brało udział około 30 reprezentantów 12 związków zawodowych, a także reprezentanci spółek, udziałowca i Skarbu Państwa),
 • doradzaliśmy w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym kwestii związanych z obowiązywaniem i rozwiązywaniem układów zbiorowych pracy,
 • reprezentowaliśmy jedną z największych spółek transportowych na rynku usług przewozów międzynarodowych w sprawie z powództwa pracownika o przywrócenie do pracy.