Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

Administratorem danych osobowych („Administrator”) pozyskanych od kandydatów do pracy  w związku z udziałem w procesie rekrutacji jest:

  • w przypadku stanowisk prawniczych: Wardyński i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie, 00-478, Al. Ujazdowskie 10;
  • w przypadku stanowisk nieprawniczych: WiW Services sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 10.

W procesie rekrutacji przetwarzamy następujące dane osobowe kandydatów:

  • Imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest:
    • w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zawierana jest umowa o pracę – art. 221 §1 Kodeksu pracy;
    • w przypadku stanowiska, na którym zawierana jest umowa cywilnoprawna – zgoda udzielona przez kandydata.

Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • Inne dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym, w tym wszelkie dane kontaktowe (tj. adres e-mail, numer telefonu), które nam kandydat przekazał. Podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest zgoda udzielona przez kandydata. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w procesie rekrutacyjnym, jednakże w przypadku niepodania danych kontaktowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu może to utrudnić kontakt z kandydatem w procesie rekrutacyjnym.
  • Inne dane osobowe pozyskane w ramach spotkań w trakcie procesu rekrutacyjnego (tj. informacje przekazane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, wyniki testów, pisemne referencje, dodatkowe informacje na temat posiadanych kwalifikacji). Podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest zgoda udzielona przez kandydata . Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne i korzystne dla kandydata. Ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, ale może wpłynąć na możliwość dokonania przez Administratora pełnej oceny przydatności kandydata do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny.
  • Dane uzyskane przez Administratora w związku ze stosowaniem wideomonitoringu oraz kontroli dostępu do pomieszczeń, w których prowadzone są spotkania rekrutacyjne. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes prawny Administratora, polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony pomieszczeń i majątku. Podanie tych danych jest konieczne do wstępu na teren zakładu pracy Administratora.

Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Dane osobowe kandydata mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług, takim jak: agencje rekrutacyjne, współpracujący z Administratorem niezależni rekruterzy, doradcy, dostawcy narzędzi informatycznych wspierających realizację procesów rekrutacyjnych, a także podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, jeżeli podjęcie decyzji dotyczącej wyniku procesu rekrutacyjnego będzie konsultowane z takimi podmiotami.

Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji, a w uzasadnionych przypadkach także po jej zakończeniu, przez okres, jaki jest konieczny do rozpatrzenia potencjalnych roszczeń (tj. do upływu okresu przedawnienia).

Jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby takich procesów, przekazane nam dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia  ostatniego procesu rekrutacyjnego, w którym kandydat brał udział.

W związku z tym, że Administrator przetwarza dane osobowe kandydata, kandydatowi przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych, a także od wystąpienia innych okoliczności określonych w przepisach prawa. Aby uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie, prosimy o kontakt w sposób wskazany na końcu niniejszej informacji.

Ponadto w takim zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe kandydata na podstawie jego zgody, kandydatowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.

W przypadku przekazania przez kandydata jakichkolwiek szczególnych danych osobowych (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych lub danych biometrycznych) dane takie zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem HR pod numerem +48 22 437 82 00 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: praca@wardynski.com.pl.

 

Wersja z dnia: 4 maja 2019 roku.